INXBASE-lääkeinteraktiotietokanta

INXBASE on tietokanta lääkeinteraktioista, joka sisältää lyhyen, tiivistetyn ja näyttöön perustuvan tiedon yli 20000 lääkeyhteisvaikutuksesta. Seuraus- ja suositustekstit ovat suomen tai ruotsin kielellä. INXBASE-tietokanta levitetään portaalina Terveysportissa, minkä lisäksi se integroitu useimpiin sähköisiin potilasjärjestelmiin ja Duodecimin päätöksen tukeen (EBMeDS). Reseptiä kirjoitettaessa tai toimitettaessa INXBASE mahdollistaa turvallisen potilaskohtaisen lääkityksen valitsemisen ja neuvoo tarkoituksen mukaisen lääkityksen valinnassa tai potentiaalisen haitan monitoroinnissa ja ennaltaehkäisyssä. INXBASE soveltuu kaikkien terveydenhuollon ammattiryhmien käyttöön ja lisäksi siitä on saatavilla potilaille suunnattu versio.

INXBASE on lokalisoitu useaan Euroopan maahan ja sen tieto kattaa sekä Suomessa ja Ruotsissa markkinoilla olevien myyntiluvallisten lääkkeiden että useimpien erityislupavalmisteiden yhteisvaikutukset ja niiden taustalla olevan näyttöön perustuvan dokumentaation lähdeviitteineen. Tarkoituksena on sisällyttää tietokantaan kaikki merkittävät farmakokineettiset interaktiot, joista on tieteellisiä julkaisuja tai joiden valmisteyhteenvedoissa on raportoitu myyntilupaa varten tehdyistä kliinisistä tutkimuksista. Lisäksi tietokantaan on sisällytetty farmakokineettisiä interaktioita, jotka voidaan ennakoida esim. lääkeaineiden metabolian perusteella. Myös farmakodynaamiset interaktiot, joilla on vakavia seurauksia, sisällytetään tietokantaan, muutoin ne on esitetty RISKBASE tietokannassa. Itsestään selviä ja lääkeaineiden farmakologisten ominaisuuksien perusteella suoraan pääteltävissä olevia, kuten saman reseptorin agonistin ja antagonistin välisiä yhteisvaikutuksia ei tietokannassa ole. Lisäksi INXBASE kattaa kliinisesti merkittävät interaktiot lääkkeiden ja ravintoaineiden sekä lääkkeiden ja luontaistuotteiden välillä.

Interaktiot ovat lääkeainekohtaisia ja lääkemuodon vaikutus interaktion voimakkuuteen on huomioitu. Interaktiot on luokiteltu kliinisen merkittävyyden (A-D) ja dokumentaation tason (0-4) perusteella. Koko tietokannan tietosisältö on luotu vakioitujen toimintatapojen mukaan korkean laadun takaamiseksi.

Informaatio kirjoitetaan englanniksi ja jaetaan viiteen eri osaan: Consequences, Recommendation, Mechanism, Background, and References. Kaksi ensimmäistä, Seuraukset ja Suositus on käännetty useille eri kielille. Referoidut kirjallisuusviitteet ovat aina, mikäli mahdollista, linkitetty alkuperäisjulkaisuihin. Interaktiotekstit ovat lääkehoitoon perehtyneiden lääkäreiden tekemiä ja kliinisen farmakologian ja lääkehoidon erikoislääkäreiden hyväksymiä. INXBASE päivitetään neljä kertaa vuodessa (viikoilla 11, 24, 38 ja 50).