renbase – lääkkeiden annostelu munuaisten vajaatoiminnassa

Munuaisten vajaatoiminnan huomioiminen lääkeannostuksessa on keskeinen lääkehoidon turvallisuustekijä, jolla vältetään lääkehaittoja, mutta joka toistaiseksi on jäänyt liian vähälle huomiolle. renbase on tietokanta, joka mahdollistaa tiedon nopean saatavuuden lääkkeiden osuvasta ja turvallisesta käytöstä munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla potilailla ja esim. vanhuksilla, joilla munuaisfunktio on heikentynyt korkean iän takia. Tietokanta sisältää kussakin munuaisten vajaatoiminnan luokassa (lievä, keskivaikea, vaikea, dialyysipotilas; ks. luokitus) tiedon annostarpeesta ja lisäksi ns. vapaatekstiosiossa on kuvattu lääkeaineen ja sen metaboliittien farmakokinetiikan ja turvallisuuden dokumentaatio munuaisten vajaatoiminnassa.  Tietoa annetaan myös esim. eri dialyysimenetelmien vaikutuksesta annostukseen sekä lääkeaineiden pitoisuusmittausten ja muun monitoroinnin merkityksestä hoidon toteuttamisessa. Renbase sisältää myös merkinnän lääkeaineen mahdollisesta munuaistoksisuudesta, mikä mahdollistaa munuaistoksisten lääkkeiden haun ja listauksen esim. potilaalle mukaan. renbase huomioi annostustavan merkityksen lääkkeiden turvallisuuden dokumentaatiossa. renbasen kehittämisessä ja ylläpidossa toimii tieteellisenä ja kliinisenä neuvonantajana munuaistautien erikoislääkäri, dosentti Kaj Metsärinne.

Käyttösovelluksissa hakuja voidaan tehdä joko lääkeaineen geneerisen nimen, valmisteiden kauppanimien tai ATC-koodien avulla. Terveysportin renbase –portaalissa (http://www.terveysportti.fi/terveysportti/renbase.koti) voi helposti tarkastella yksittäisten aineiden annostelua ja lisäksi käyttäjäystävällisellä tavalla vertailla lääkeaineryhmien sisällä eri lääkevalintojen turvallisuutta toisiinsa munuaisten vajaatoiminnan eri asteissa. Potilaan munuaisfunktion (GFR-arvon) voi määrittää syöttämällä plasman kreatiniini -pitoisuuden, iän ja tarvittaessa painon sekä valitsemalla sukupuolen, minkä jälkeen portaalissa tehdyt haut kohdistuvat automaattisesti oikeaan munuaisten vajaatoiminnan luokkaan. Lääkkeiden turvallisuusluokitus on jaettu GRADE-luokituksen mukaisesti neljään eri luokkaan (ks. luokitukset). renbase päivityy jatkuvasti, mikä takaa tiedon erinomaisen ajantasaisuuden. Linkitykset PubMed-abstrakteihin ovat tietokannassa, mikä mahdollistaa suoralinkitykset artikkeleiden abstrakteihin. renbasen kaikki oikeudet kuuluvat medbase Oy:lle.

Luokitukset

renbase-tietokannassa munuaisten vajaatoiminnan asteet on jaettu Euroopan lääkevalvontaviraston (EMA) ohjeistuksen mukaan 4 eri luokkaan glomerulaarisen filtrationopeuden (GFR) mukaan:

  1. GFR 89-60 ml/min (lievä munuaisten vajaatoiminta)
  2. GFR 59-30 ml/min (keskivaikea munuaisten vajaatoiminta)
  3. GFR 29-15 ml/min (vaikea munuaisten vajaatoiminta)
  4. GFR <15 ml/min (loppuvaiheen munuaisten vajaatoiminta; dialyysipotilas)

renbase-tietokannassa lääkkeiden käytön turvallisuutta ja annosmuutosten tarvetta kuvataan 4-luokkaisella (A-D) värikoodijärjestelmällä:

A
 
Annosmuutosta/annosvälimuutosta ei tarvita
B
 
Tieto puuttuu tai se on arvioitu perustuen aineen farmakokineettisiin ominaisuuksiin
C
 
Annoksen/annosvälin muutos tarvitaan
D
 
Käyttöä tulee välttää

Luokkien B ja C yhteydessä annetaan yksityiskohtainen näyttöön perustuva numeerinen ohje annostuksen muuttamiseksi.